Bakken - Tornadoen

Bakken søgte i 2008 om tilladelse til at opføre en ny rutschebane kaldet Tornadoen. Ansøgningen om opsætning af denne bane kom efter Naturklagenævnet havde givet lokale beboere og Gentofte Kommune medhold i , at den rutschebane, der i 2007 var givet tilladelse til fra Lyngby-Taarbæk Kommune , var ulovlig i forhold til lokalplanen for området.

Tornadoen blev opført i foråret i 2009, men  ved sæsonåbningen i 2009, hvor den skulle tages i drift, viste det sig, at den ikke kunne overholde de støjvilkår, der er fastsat i den gældende miljøgodkendelse.
Tornadosagen blev behandlet i Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommuneflere gange i efteråret og spørgsmålet om politianmeldelse af Bakken var overvejet flere gange.

Grundejerforeningen fulgte sagen ganske tæt, idet sagen var af principiel betydning i forhold til Bakkens og myndighedernes ageren i forhold til overtrædelser af støjvilkår i den gældende og den fremtidige miljøgodkendelse af Bakken.

Miljøklagenævnet havde i 2007 truffet en afgørelse om at Lyngby-Taarbæk kommune og Gentofte
kommune havde fælles kompetence i afgørelser om Bakken efter lokale bebeboere, SKGF og Gentofte Kommune havde påklaget Lyngby-Taarbæk Kommunes miljøgodkendelse af Bakken i 2005. Et forslag til ny miljøgodkendelse af Bakken ventedes i 2010 fremlagt i fællesskab af Lyngby-Taarbæk og Gentofte.

For at klargøre forløbet er der nedenfor gengivet Tornado sagens behandling i Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune
(beslutningsprotokol fra www.ltk.dk).

Miljøudvalget - 04-11-2009
Pkt. 4 - Dyrehavsbakken, telt 71 - Støjforhold i forbindelse med den nye rutschebane Tornado
Udnyttelsen af Tornado i sæson 2010 forelægges på ny på baggrund af udvalgets møde den 7.10.2009
Fornyet behandling (Miljøudvalgets møde 31.08.2009, sag nr. 1)

Rutschebanen Tornado blev tilladt taget i brug umiddelbart før Påske, dog kun med reduceret drift frem til medio maj 2009. Støjmålinger og beregninger forud for ibrugtagningen havde dokumenteret, at vilkårene ikke kunne overholdes ved fuld drift, 90 ture i timen, men 40 ture i timen var acceptabelt. 90 ture i timen betød både en overskridelse af støjgrænserne for forlystelsen i referencepunkterne og en stigning af den samlede støj fra Bakken. Fuld udnyttelse krævede derfor yderligere støjdæmpende tiltag, som i første omgang var påregnet færdiggjort medio maj. Ændringerne viste sig imidlertid ikke mulige uden at tage forlystelsen ud af drift. Bakken har derfor medio maj 2009 anmodet om at få tilladelse til at fortsætte den reducerede drift i hele resten af sæson 2009, hvilket forvaltningen har imødekommet på vilkår om begrænsning af turantallet til maks. 40 i timen og ingen kørsel, når der er forestilling på Friluftsscenen.

Teknisk Forvaltning foretog 16.07.2009 tilsyn på Bakken og kunne ikke umiddelbart få dokumenteret turfrekvensen på Tornadoen. A/S Dyrehavsbakken er derfor i brev (mail) af 31.07.2009 blevet anmodet om inden 15.08.2009 at fremsende dokumentation for, at vilkårene er overholdt.

Med brev af 13.08.2009 har teltholderen fremsendt driftsrapporter for perioden 09.04.2009 - 06.08.2009. Det fremgår, at der i denne periode er registreret 231.800 besøgende i forlystelsen. Der er registreret kørsel i 114 dage i perioden. Det svarer til 1368 timer, hvis der regnes med en daglig åbningstid på 12 timer, hvilket kun har været gældende i halvdelen af tiden, da Bakken har valgt at begrænse åbningstiden visse dage. Teltholderen har supplerende oplyst, at personalet har sørget for, at forlystelsen ikke har været i brug under optræden på Friluftsscenen, da det ikke umiddelbart fremgår af driftsrapporterne.

Forlystelsen består af et antal selvstændige vogne med hver 4 passagerer. En gennemkørsel, som den er defineret i de målinger og beregninger, der af teltholderens rådgiver er lagt til grund for vurderingen af støjen og dermed for kommunens accept af ibrugtagning af forlystelsen, er en tur med en sådan vogn. Der kan således ikke, under overholdelse af vilkårene for den reducerede drift, betjenes mere end 160 gæster i timen. Med højst ca. 1300 driftstimer i den pågældende periode burde der således maksimalt have været 208.000 gæster. Der er således betjent mindst 23.800 - 11 % - flere gæster mere end aftalt.

Vurderes der på belægningen time for time fremgår det, at der har været 80.723 flere gæster, end der ville kunne betjenes under overholdelsen af de aftalte driftsvilkår. Det svarer til 39 % flere gæster end maksimalt teoretisk muligt efter driftsaftalen. Det fremgår endvidere, at der i et stort antal timer har været en belægning, der kan sammenlignes med og i enkelte timer endog overstiger det, der er muligt ved fuld drift - 90 ture i timen.

Teltholderen oplyser, at han indtil primo august var af den opfattelse, at ”en gennemførsel” bestod af to vogne, idet der skal være en vogn tilbage for aflæsning, inden den næste kan sendes af sted. Under den antagelse er der kun enkelte uvæsentlige overskridelser, men antagelsen giver mulighed for dobbelt så mange gæster, som påregnet i driftsaftalen. Han oplyser samtidig, at udnyttelsen af forlystelsen fra 06.08.2009 har været begrænset til driftsaftalens 40 ture i timen.

Den stedfundne udnyttelse af Tornado har utvivlsomt øget indtægtsgrundlaget i forhold til en situation med overholdelse af de aftalte vilkår.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre overholdelse af stillede vilkår, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 69, og kan indskærpe over for A/S Dyrehavsbakken, at vilkårene i Miljøgodkendelse af A/S Dyrehavsbakken skal overholdes.

Overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven kan straffes i henhold til lovens § 110 med bøde og under skærpende omstændigheder fængsel. Der skal i så fald indgives politianmeldelse.

Det forelægges til udvalgets afgørelse, hvilke skridt der skal tages for håndhævelse af de aftalte vilkår.


Miljøudvalget den 31.8.2009:
(V) foreslår, at der foretages en politianmeldelse på baggrund af overskridelsens alvorlige karakter, idet at det er sandsynliggjort, at der har været 39 % flere gæster end maksimalt teoretisk muligt efter driftsaftalen.

(B) støtter politianmeldelsen med den kommentar, at der løbende gennem sæsonen har været ført dialog og brugt væsentlige ressourcer på at få Tornado til at overholde de indgåede driftsaftaler.

(B) påpeger, at Carl Bro A/S den 13. maj 2009, på vegne af ejeren, søgte om en forlængelse af den midlertidige driftsaftale, hvorfor (B) finder, at det er en skærpende omstændighed, at ejeren alligevel har ladet forlystelsen køre med en overskridelse på ca. 39 % i forhold til den indgåede driftsaftale. (B) påpeger desuden, at det aldrig må kunne svare sig at omgå de gældende miljøregler med økonomisk gevinst for øje.

(A) og (C) ønsker sagen udsat til efter afholdelse af møde med A/S Dyrehavsbakken og Skov & Naturstyrelsen.

Udvalget besluttede, at sagen udsættes, og at A/S Dyrehavsbakken og Skov & Naturstyrelsen indkaldes til møde om sagen og det fremtidige samarbejde


Sagen forelægges på ny.

På baggrund af Miljøudvalgets møde 29.09.2009 med A/S Dyrehavsbakken og Skov- og Naturstyrelsen forelægges sagen på ny. Referat fra mødet eftersendes.

Det forelægges i hvilket omfang, der skal tages yderligere skridt for håndhævelse af de aftalte vilkår.


Miljøudvalget den 07.10.2009:
Venstre ønsker forsat, at der fortages en politianmeldelse på baggrund af overskridelsens alvorlige karakter.
Venstre bemærker, at A/S Dyrehavsbakken tilsyneladende intet har foretaget i forhold til at udføre egenkontrol med teltholderen.

Udvalget (Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre) besluttede, at der på nuværende grundlag ikke fortages politianmeldelse.
Udvalget ønsker sagen genoptaget på november mødet, med forslag til en indskærpelse af driftsvilkårene for sæsonen 2010, idet udvalget allerede på nuværende tidspunkt tilkendegiver, at forvaltningen administrativt kan indgive politianmeldelse ved konstateret tilsidesættelse af vilkår i forbindelse med A/S Dyrehavsbakkens drift i 2010.


Sagen forelægges på ny.
På baggrund af Miljøudvalgets møde 7.10.2009 forelægges sagen på ny.

Det forelægges, forslag til en indskærpelse af driftsvilkårene for sæson 2010 som vedlagt sagen, idet udvalget allerede på nuværende tidspunkt tilkendegiver, at forvaltningen administrativt kan indgive politianmeldelse ved konstateret tilsidesættelse af vilkår i forbindelse med A/S Dyrehavsbakkens drift i 2010.


Miljøudvalget den 4.11.2009:
Godkendt, at det af forvaltningen udarbejdede brev til A/S Dyrehavsbakken tilrettes med relevante passager fra Gentofte Kommunes skrivelse.