Gangbroen ved Klampenborg

På foranledning af BaneDanmark (BD) blev Christiansholms gangbro nedrevet i dagene 4-5 februar 2011.

Både før og efter det kom så vidt havde SKGF og Ejerlauget for De Engelske Rækkehuse kæmpet en
brav kamp for opretholdelse af en broforbindelse over jernbanen. Det skyldes, at broen både er en
bekvem genvej til og fra stationen for områdets beboere og at den forbinder to offentlige stiarealer,
som inviterer til gåture og motionsløb i et af kommunens smukkeste områder ved Bellevue Strand.

Siden broen blev nedrevet har SKGF benyttet den årlige generalforsamling til at fortælle vores
borgmester, at områdets beboere er meget kede af, at broen er forsvundet. Derudover har vi med al
tydelighed tilkendegivet, at vi har et stort ønske om, at der snarest muligt kommer en ny bro.

Vi blev derfor meget glade, da vi på SKGFs generalforsamling i april 2014 blev oplyst om, at Gentofte
Kommune (GK) havde besluttet at anlægge sag ved Københavns Byret imod BaneDanmark.

Af stævningen fremgår at GK har nedlagt påstand om, at BD uden udgift for GK skal retablere
broforbindelsen ved Klampenborg station med tilsvarende proportioner og geometrik som den
nedrevne bro, inden for en periode på 18 måneder fra afsigelse af endelig dom.

Dommen blev afsagt d. 15.01.2015 og resulterede i en afgørelse, hvor Banedanmark blev frifundet
for GKs krav om at retablere broforbindelsen uden udgift for GK, og GK blev dømt til at betale sagens
omkostninger.

På indeværende tidspunkt ved vi ikke om GK vil anke dommen, men vi håber derpå, fordi vi nærer
tiltro til, at der er gode chancer for at vinde sagen i landsretten.

Vor optimistiske grundholdning bygger på følgende:

Byretten begrunder sin afgørelse med, at den oprindelige bro var finansieret af BD og GK med ca.
50% til hver og at parterne var bekendt hermed.

Endvidere anføres, at GK ikke har løftet bevisbyrden for, at der mellem parterne er indgået en aftale om, at BD skal betale en gangbro, der er geometrisk identisk med den nedrevne gangbro eller at BD har forpligtet sig til at bygge en sådan bro, således som kommunens påstand forudsætter.

Konklusion: Byretten har - som den skal - forholdt sig til påstanden, der drejer sig om broens
dimensioner og finansiering.

Heraf følger, at det grundlæggende spørgsmål, om BD er forpligtet til at opretholde en
broforbindelse, hvad enten broen benyttes af mange eller få, ikke har været prøvet endnu.

Tager man udgangspunkt i dette spørgsmål og ændrer påstanden til, at BD er forpligtet til at
opretholde en broforbindelse - og en sådan ændring af påstanden er mulig inden for visse rammer
- skulle chancerne for et positivt udfald bestemt være til stede. Hvad angår selve finansieringen kan man overveje at opfordre retten til at træffe afgørelse om udgiftsfordelingen, og muligvis koble dette sammen med fastsættelse af et loft over det beløb, GK kan gå med til at betale.

SKGF vil derfor opfordre Gentofte Kommune til at anke sagen til Landsretten.


Historisk forløb

Gangbroen over jernbanen blev nedrevet i løbet af et par dage i 2010 til forbløffelse og utilfredshed for beboere på begge sider af jernbanen - inden planen om en ny bro var på plads.

Forhistorien er som følger

1. Park og Vejchef Niels Christian Koefoed havde oplyst på et møde i oktober måned 2008, at Bane Danmark gerne vil rive den gamle betongangbro ned for efterfølgende på stedet, at opføre en ny gangbro. Grundejerforeningen ville blive indkaldt til et fællesmøde for drøftelse af planerne.


2. I begyndelsen af 2009 tog sagen om gangbroen en uventet drejning, idet BaneDanmark nu meddelte kommunen, at den eksisterede bro var i en sådan stand, at det ikke kunne betale sig at reparere den, og at BaneDanmark i øvrigt havde den opfattelse, at broen benyttedes i et så begrænset omfang, at der ikke ses at være behov for at opføre en ny bro.

På baggrund heraf besluttede grundejerforeningen og Ejerlauget for De engelske Rækkehuse i fællesskab at rette henvendelse til Park og Vej for at gøre opmærksom på, at beboerne i området har et stærkt ønske om, at bevare den eksisterende broforbindelse over banen, og at man gerne ser, at broen får en udformning, der svarer til den eksisterende gangbro.


3. Som resultat af denne henvendelse har grundejerforeningen og ejerlauget siden deltaget i to dialogmøder, d. 25 juni og d. 21 september 2009, med Park og Vej, som er mundet ud i et tilsagn om, at Park og Vej i samarbejde med BaneDanmark udarbejder et projekt til en broløsning, som både indeholder et forslag til udformning af en ny bro og et økonomisk overslag med henblik på en politisk godkendelse og efterfølgende beboerhøring.
Fra Park og Vejs møde 9. december 2009 med SKGF citeres fra referatet :”BaneDanmark har oplyst, at de vil betale for opsætning af en 'almindelig' bro som erstatning for den gamle gangbro. BaneDanmark ønsker, at Gentofte Kommune skal betale udgifterne til eventuelle kvalitetsforbedringer på broen. Gentofte Kommune og BaneDanmark er nu i dialog om, hvad kravene til en 'almindelig' bro er. (I forhold til belysning, bredde, handicapramper mv.) Sagen er endnu ikke afklaret." (24.1.2010)


4. Borgmester Hans Toft oplyste på Grundejerforeningens generalforsamling (8.5.2010), at en løsning var fundet, således at der skulle opføres en ny gangbro magen til den gamle.


5. På generalforsamlingen det følgende år (2.5.2011) omtalte Borgmester Hans Toft igen broen, denne gang med en forsikring om at man stadig forventede at der kom en bro, men at spørgsmålet nu var om broen skulle være "tilsvarende" eller "tidssvarende" - og antydede hermed, at der var uenighed om hvem der skal betale for "forskellen".


6. Borgmester Hans Toft  forsikrede igen på den følgende generalforsamling (26/4 2012) at "man arbejder på en løsning", uden at han dermed kom nærmere ind på hvad løsningen ville gå ud på, og økonomien. Han præciserede nu at han ikke på noget tidspunkt har lovet beboerne en bro, men kun har udtrykt sin tro på at der kommer en bro. Der taltes om det skal være en ”tilsvarende” eller ”tidssvarende” bro, hvilket måske er semantisk, men afspejler, at der fortsat er uenighed om hvordan omkostningerne skal fordeles. Historisk er aftalerne fra broens oprettelse, finansiering og vedligeholdelse tilsyneladende fortolket forskelligt af BaneDanmark og kommunen.

Broen var før nedrivning en bekvem genvej til stationen og området vest for banen for beboere øst for jernbanen og en smuk nem vej ned til Øresund for beboerne vest for banen hvilket afspejler sig i beboernes stærke ønske om en ny bro, da de nu må en betydelig uskøn omvej.