Teglgårdsgrunden

Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden er trådt i kraft 24/11.2010. Planen og kommuneplan tillæg 10 kan hentes.

Baggrund:
Teglgårdsgrunden har i mange år ligget delvis ubenyttet og ventet på en ny anvendelse.

I 2008 og 2009 afholdt kommunen flere borgermøder om den fremtidige anvendelse af Teglgårdsgrunden, herunder en række såkaldte fremtidsværksteder hvor kommunen i samarbejde med et konsulentfirma forsøgte at konkretisere borgernes ideer og ønsker om arealets fremtidige funktioner.

På baggrund af disse initiativer udarbejdede kommunen et skitseforslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden, der lægger op til en omdannelse af grunden med forkus på gruppen "børn og unge", der kan understøtte fysiske aktiviteter, bevægelse og leg.

Skitseforslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden blev sendt i høring 2010 (men er ikke mere tilgængelig på Kommunens hjemmeside).

På et borgermøde d. 20 Januar 2010 kommenterede SKGF skitseforslaget og sendte efterfølgende en kommentar .Efter en stille periode på næsten to år indkaldte kommunen til et borgermøde 16 Juni 2012,  hvor man præsenterede det endelige projektforslag for borgerne.

Projektet er igangsat i efteråret 2012 og får blandt andet som konsekvens at de eksisterende stærkt forfaldne bygninger pågrunde nedrives og fjernes, således at kun "Det Grå Pakhus" står tilbage. Hvad denne bygning skal anvendes til er endnu ikke afgjort.

Idet Teglgårdsgrunden for fremtiden skal danne ramme om forskellige former for fysiske aktiviteter, opstår spørgsmålet hvordan kommunen vil sikre at områdets beboere ikke udsættes for generende støj og lys samt høj musik.  Et andet udstående spørgsmål drejer sig om, hvorvidt det vil gå sådan, at området snarere end lokale vil tiltrække større børn og unge fra nabokommunerne.

Det er kommunens opfattelse at støjproblemer m.m. kan løses ved opsætning af et ordensreglement på grunden og samarbejde med SSP (Skole/Socialforvaltning/Politi). Tiden må vise om antagelsen holder stik. Men viser det sig ikke at være tilfældet, anbefales det at man alternativt retter henvendelse til SKGF, der så vil tage sagen op med kommunens "Park og Vej".

Projektet er nu færdigt. I sommeren 2014 vil man kunne glæde sig over et nyt rekreativt område for børn og unge.