Helhedsplanen for Skovshoved Havn

Sidste nyt: (opdateret 10.11.2013)
Lokalplan 340 (Havnen) har været i høring, og er blevet revideret som følge af høringssvar. Den
reviderede lokalplan har igen været i høring, og den vedtagne lokalplan er nu tilgængelig.

De væsentligste ændringer mellem udkast 1 og 2 af lokalplanen er:
1) Den tilladte bygningshøjde er reduceret.
2) Der åbnes mulighed for rundkørsler i stedet for lyskryds på Kystvejen
3) Den planlagte træbeplantning er skrottet
4) Tilladelsen til at lave boldbane og andre "ikke-havnerelaterede aktiviteter" er fjernet.
Der er også velbegrundede ændringer af hensyn til jollesejlerne.
SKGF har arbejdet for pkt. 1 og 2, men finder forbuddet mod nye træer for omfattende. Vores
argumentation kan følges i vores høringssvar, som vedhæftes herunder.
Andre SKGF-ønsker, som er indarbejdet i lokalplanen, er muligheden for at etablere et fiskeudsalg
(med udendørs servering), og flotte promenader over hele havnen.
Status for havneudvidelsen er nu, at de nye bådpladser er solgt, dog således at den gennemsnitlige
bådstørrelse er noget mindre end forventet (ca. 31 fod), hvorfor antallet af nye pladser er øget fra 220 til
325. Dette betyder at det har været nødvendigt at indtegne flere parkeringspladser, og at havnebassinet
skal rumme flere broer end forventet. Illustrationen her på siden er derfor ikke retvisende i forhold til
antal broer og både. Der arbejdes nu på den endelige plan, men det står fast, at arbejdet med
udvidelsen går igang.
Den anden del af "helhedsplanen", som vedrører "sammenbinding af havn og by", er kommet i alvorlig
modvind. På baggrund af især Skovsernes kritik - og underskriftindsamling - blev arkitektkonkurrencen
sat i bero. De to grundejerforeninger i Skovshoved by er hver kommet med nye oplæg til hvad de ønsker
sig. Da de ikke kunne blive enige om løsninger på især Skovshoved by's trafikale problemer og
afleverede hver sit forslag, vil kommunen afholde et ”trafikmøde” senere, og vil derefter barsle med et nyt
udspil til arkitektkonkurrencen for ”Havn og By”, dvs området Kystvejen ud for havnen og ”marken”, de
offentlige grønne arealer ud for Skovshoved By.
SKGF har valgt at afvente det nye oplæg, dels fordi SKGFs holdninger er kendte og uændrede, og dels
fordi SKGF som høringsberettiget får mulighed for at redegøre for sit syn på det færdige oplæg. Vi
forventer at der kommer bevægelse i sagen igen i slutningen af 2013 eller starten af 2014.

Som nævnt nedenfor i afsnittet "Baggrund og foreliggende materiale", måtte SKGF i vinteren 2009/2010
lade sig nøje med indirekte repræsentation i det såkaldte §17 stk. 4 udvalg. Denne
repræsentationsform viste sig ret så hurtigt at være mindre hensigtsmæssig, hvorfor SKGF - så snart §
17 stk. 4-udvalget havde fuldført sin opgave - henvendte sig til borgmesteren med anmodning om, at
SKGF i relation til det fremtidige arbejde får tildelt samme status som medlemmerne af §17 stk. 4
udvalget. Anmodningen blev imødekommet, og SKGF står derfor bedre rustet, når det gælder løsningen
af såvel udestående som eventuelle nye problemer i ”helhedsplanen”.
Lokalplan 340 <http://skgf.dk/Løbende_sager/Lokalplanforslag%20340%20inkl%20miljovurdering.pdf>
der udmønter helhedsplanen, blev sendt i høring, og kan fås her fra kommunens hjemmeside. SKGF
havde sendt et høringssvar.  Lokalplanen udløste en heftig debat i lokalaviserne
<http://gentofte.lokalavisen.dk/debat-protest-mod-skovshoved-havn-/20120909/laeserbreve/120909549/>
imod hele planen.

Konkurrenceprogrammet til arkitektkonkurrence vedr. Havn og By - som altså er sparket ud i det lange
græs - kan læses her.

Lokalplan 340,
Lokalplanen har efterfølgende udløst en heftig debat i lokalaviserne.

Konkurrenceprogrammet til arkitektkonkurrence vedr. Havn og By - dvs sammenbindingen af
Skovshoved by og den ny havn er under revision. SKGF havde sendt et høringssvar, med tilhørende
bilag:
- Notat om lyskryds eller rundkørsler, eksempel fra Helsingør E47,
- Park og Vejs foreslåede rundkørselstørrelse, og
-  ViaTrafiks notat om vejkrydstyper.

Finansieringen af "Havn og By" projektet til sammenbindingen af Skovshoved by med havnen har et
foreløbigt budget på 21,7 millioner, finansieret af RealDania og kommunen i forening. Hvis projektets ide
ikke realiseres, vil RealDania's bidrag bortfalde.

Efter arkitektkonkurrencen blev det besluttet (11/9.2012) at forslagene skulle i høring, og behandles
som et særskilt projekt i byplanudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

___________________________________________________________________________________


Baggrund og foreliggende materiale

Arbejdet med en "helhedsplan" for Skovshoved Havn startede for alvor i 2006 med et
"fremtidsværksted". Rapporten kan hentes her og den endelige lokalplan kan hentes her.

På baggrund af fremtidsværkstedet blev der udskrevet en arkitektkonkurrence blandt fem tegnestuer.
Efterfølgende (i november 2008) fik Skovshoved Havns Bådlaug udarbejdet et sjette forslag til
helhedsplan, som indgik i de endelige overvejelser. Det blev dog ikke nogen af de 6 forslag, man gik
videre med.

Kommunen nedsatte i vinteren 2009/2010 et "§17 stk.4-udvalg", som i maj 2010 præsenterede et
forslag for byrådet om en helhedsplan for Skovshoved Havn. SKGF har medvirket med på den del af
planen der vedrører sammenbinding af "havn og by". SKGF blev dengang efter aftale med udvalgets
formand, borgmester Hans Toft, repræsenteret gennem Skovshoved By's Grundejer- og
Bevaringsforening ved formand Kaj Sidenius.

Arbejdet i §17 stk.4-udvalget er afsluttet, og SKGF repræsenterer fremover kun sine medlemmer men
er høringsberettiget.

Det resulterende forslag til helhedsplan for Skovshoved Havn, samt forslag til finansieringsstruktur, blev
enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde 29. august 2011. Helhedsplanen er på
Kommunens hjemmeside.
SKGF havde et oplæg til udvalgsarbejdet.