Fællesrådet for Grundejerforeningerne i Gentofte


Fællesrådet består af repræsentanter fra de seks store grundejerforeninger i Gentofte kommune og ledes af en bestyrelse.  Sammen med repræsentanter for de 6 grundejerforeninger holdes 2 gange årligt såkaldte borgmestermøderFællesrådet for Grundejerforeningerne i Gentofte tager sager op af generel art og af fælles interesse.

Fællesrådets referater kan læses her men det forudsætter at man tilmelder sig Google (gratis)


Vedtægter for Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune

§1 Fællesrådet består af de tilsluttede grundejerforeninger, nemlig

·         Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

·         Dyssegaard Grundejerforening

·         Gentofte Sogns Grundejerforening

·         Grundejerforeningen for Hellerup-Maglegård Sogn

·         Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

·         Skovshoved- Klampenborg Grundejerforening

Endvidere kan Fællesrådet optage andre grundejerforeninger i Gentofte Kommune med mindst 50 medlemmer.§ 2 Fællesrådets opgave er at varetage de i §1 nævnte grundejerforeningers fælles interesser, herunder eventuelt at forestå udgivelsen af et medlemsblad.

Stk. 2 Den enkelte grundejerforening varetager selv spørgsmål af lokalinteresse både over for kommunale som andre myndigheder, men er pligtig at orientere Fællesrådets bestyrelse om spørgsmål af principiel art. Til drøftelse af spørgsmål af almen interesse kan Fællesrådet afholde offentlige møder eller fælles medlemsmøder for de tilsluttede foreninger.

Stk. 3 Forinden vedtagelse om sådanne møders afholdelse skal Fællesrådet træffe beslutning om fordeling af udgifterne ved mødets afholdelse.§ 3  Fællesrådets funktioner varetages af en bestyrelse bestående af de til enhver tid værende formænd og kasserere fro de tilsluttede foreninger eller eventuelt andre af foreningen udpegede bestyrelsesmedlemmer. Herudover er kasseren medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen ledes af Fællesrådets formand og  dennes fravær af næstformanden. De tilsluttede foreninger kan lade sig repræsentere ved yderligere medlemmer af deres bestyrelse.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder indkaldes mindst én gang om året ved formandens indkaldelse, når det skønnes nødvendigt, eller når der af et bestyrelsesmedlem fremsættes ønske herom ledsaget af forslag til dagsorden. Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel.

Stk. 4 Ved afstemninger i bestyrelse har hver forening 1 stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer, jf. § 5, stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 5 Bestyrelse er kun beslutningsdygtig, såfremt mere end 50% af de stemmeberettigede, opgjort efter bestemmelsen i stk. 4 er repræsenteret.

Stk. 6 Fællesrådet tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af én af disse i forening med kasseren. Fællesrådet kan meddele kasseren eller andre medlemmer af bestyrelsen fuldmagt til at tegne over for bank, girokontoret, avispostkontoret o. lign.§ 4 Fællesrådet afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned og sammentræder i øvrigt efter indkaldelse af formanden (næstformanden). Endvidere kan en hver af de tilsluttede foreningers bestyrelse kræve afholdt ekstraordinær generalforsamling - til drøftelse af samtidigt opgivne emner - og et sådan møde skal afholdes senest én måned efter begæringens modtagelse.

Stk. 2 Til generalforsamlingen indkaldes alle medlemmer af bestyrelserne i de tilsluttede foreninger med mindst 14 dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 3 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning, herunder planer for virksomheden i det følgende år.

3.    Fremlæggelse af Fællesrådets årlige regnskab til godkendelse og budget for næste år til efterretning.

4.    Valg af formand, næstformand og kasserer for Fællesrådet samt valg af revisor. Formanden og kasseren vælges for 2 år, medens næstformanden og revisor vælges for 1 år. Formanden kan højst vælges for 2 sammenhængende perioder.

5.    Eventuelle forslag. Sådanne forslag skal være indsendt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen, jf. dog § 7.

6.    Eventuelt.Stk. 4 Formand, næstformand og kasserer vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden og kasserens udlæg refunderes efter de i bestyrelsen afsatte retningslinjer.

Stk. 5 Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved en simpel stemmeflerhed, dog kræves kvalificeret majoritet ved vedtægtsændringer, jf. § 7. Hver forening har 1 stemme pr. påbegyndt 100 betalende medlemmer, jf. § 5, stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 6 En generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt mere end 50% af de stemmeberettigede, opgjort efter bestemmelsen i stk. 6, er til stede.§ 5.  For Fællesrådets forpligtelser hæfter alene Fællesrådets formue og ikke de enkelte grundejerforeninger, der i henhold til § 1 er medlemmer af Fællesrådet.

Stk. 2 Fællesrådets udgifter pålægges de enkelte grundejerforeninger i overensstemmelse med de af bestyrelsen aftalte retningslinjer.

Stk. 3 Senest hver års 31 januar opgiver bestyrelserne til Fællesrådets formand foreningernes medlemstal pr. 31 december året før. Umiddelbart efter de tilsluttede foreningers generalforsamlinger fremsendes àjourført fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer i de tilsluttede foreninger til formændene for de øvrige foreninger med angivelse af navn, adresse og telefonnummer samt eventuel mailadresse.§ 6 Udmeldelse af Fællesrådet kan kun finde sted til en 1. januar med et halvt års forudgående skriftlig varsel.

Stk. 2 Foreninger inden for Fællesrådet, som modarbejder Fællesrådet eller de enkelte foreningers interesser - eller ikke deltage aktivt i Fællesrådets arbejde - kan ekskluderes ved vedtagelse på en generalforsamling.§ 7 Vedtægtsændringer skal forelægges en ordinær generalforsamling af bestyrelsen eller én af de tilsluttede foreningers bestyrelse. Et sådant forslag skal være formanden i hænde senest den 31 marts og udsendes til generalforsamlingens deltagere senest én uge før generalforsamlingens afholdelse. Til gyldig vedtagelse kræves , at 2/3 af de afgivne stemmer, opgjort efter § 4, stk. 6 stemmer for forslaget.

Stk 2 Hvis formand, næstformand, kasserer eller revisor skulle udtræde af vedkommende lokalforenings bestyrelse inden udløbet af valgperioden for hvervet i Fællesrådet, bevarer den pågældende sit mandat i Fællesrådets bestyrelse indtil udløbet af valgperioden.

Stk 3 Hvis der ved første valg af bestyrelse og revision, jf. § 4, stk. 3, dagsordenens punkt 4, efter generalforsamlingens vedtagelse af nærværende vedtægtsændring, samtidig skal vælges formand og kasserer, vælges den ene af indehaverne af de normalt toårige hverv for ét år, således at det sikres, at der fremover ved en generalforsamling kun skal vælges enten en formand eller kasserer for to år.

Stk 4 Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter af 28.05.1990.

Stk 5 Formanden drager omsorg for indarbejdelse af nærværende ændringer i Fællesrådets vedtægter og offentliggørelse af de ændrede vedtægter for Fællesrådets hjemmeside.

Med ændringer som vedtaget på generalforsamlingen d. 02.03.2006.