Vedtægter for Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, forkortet til SKGF.
SKGF er en frivillig, upolitisk grundejerforening beliggende i Gentofte Kommune. Forenin­gens lo­
kalområde er Skovshoved Sogn, med undtagelse af det område i Skovshoved By, der dækkes af
Byplan 21 fra 1976.

§ 2 Formål
SKGF’s formål er:
At varetage grundejernes fælles interesser over for Gentofte Kommune og andre offentlige
    myndigheder
At værne om lokalområdets herlighedsværdier

§ 3 Medlemmer
Som medlem af SKGF kan optages enhver grundejer og ejer af en ejerlejlighed beliggende i for­
eningens lokalområde. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent og giver én stemme
pr. medlemskab. Stemmeretten kan udnyttes på en årlig ordinær generalforsam­ling og en
ekstraordinær general­forsamling.

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og gælder for det føl­
gende kalenderår. Undlader et medlem af indbetale kontingent inden udløbet af beta­lingsfristen,
anses det pågæl­dende medlem som udtrådt af foreningen og mister derved sin stemmeret. Betales
restancen ef­ter fristens udløb, kan medlemskabet genoptages.

Et medlem kan udelukkes af foreningen. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ude­lukke et
medlem, der ikke er bestyrelsesmedlem. Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem skal besluttes på en
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for udelukkelsen.


§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Gentofte Kommune inden udgangen af april måned.
Der indkaldes til generalforsamling - ordinær såvel som ekstraordinær - med mindst 14 da­ges var­
sel. Indkaldelse kan ske ved annoncering i Villabyerne og/eller andet lokalt blad eller skriftlig med­
delelse via almindelig eller elektronisk post til hvert enkelt medlem.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, vedlagt det reviderede årsregnskab og bud­get for
det kommende år, skal sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen.
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt via al­
mindelig eller elektronisk post og være formanden i hænde senest den 15. marts.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
-  Valg af dirigent
-  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
-  Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
-  Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
-  Behandling af rettidigt indkomne forslag
-  Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og revisor
-  Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en dirigent ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlem­mer. Diri­
genten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagsbehandling og stemmeafgi­
velse.
Dirigenten udpeger to stemmetællere og gør opmærksom på, at hvert medlemskab kun gi­ver ret til
én stemme, og at dette gælder uanset medlemskabet er tegnet af to eller flere personer i for­ening.
Dirigenten afgør fra sag til sag, om det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre afstemnin­gen ved
håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis enten et flertal af bestyrelsen eller minimum 10 af de til­
stedeværende medlemmer ønsker det.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvis ikke andet er angivet i vedtæg­
terne. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan kun ske i forbindelse med en skriftlig af­stemning og fo­
revisning af skriftlig fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som en or­dinær
generalforsamling og afholdes efter bestyrelsens beslutning.
Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes på begæring af mindst 20 medlemmer, når føl­
gende betingelser er opfyldt:

-  Begæringen er skriftlig og sendt med almindelig eller elektronisk post til formanden.
-  Begæringen er begrundet og vedlagt en dagsorden for den ekstraordinære generalforsam­-
   ling.

Er disse betingelser opfyldt, skal formanden indkalde til afholdelse af ekstraordinær general­
forsamling senest 6 uger efter begæringen er modtaget.

Der optages referat af generalforsamlingen, der lægges ud på foreningens hjemmeside.

§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Der vælges tillige 1-2 supple­
anter.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleant/-er vælges for 2 år ad gangen, dog undtaget forman­den, der
vælges for 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant/- er kan finde sted.
Med undtagelse af formanden, der vælges direkte af generalforsamlingen, konstituerer be­styrel­sen
sig med valg af næstformand, kasserer, web-master og sekretær.

Hvis opgaverne inden for web-masterens område eller andre områder ikke kan løses uden bistand
fra en udefra kommende person eller firma, kan bestyrelsen beslutte at lade opga­verne udføre ef­ter
regning.

Til varetagelse af enkeltstående sager kan bestyrelsen udpege en person eller konsulent uden for
bestyrelsen, der under ansvar for bestyrelsen får fuldmagt til at repræsentere for­eningen. Hver­vet
er ulønnet.

Der afholdes 8-10 bestyrelsesmøder om året. Formanden, ved dennes forfald næstforman­den, le­der
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer er
til stede.
  
Ved stemmelighed udgør formanden/den fungerende formands stemme udslaget. Efter hvert møde
udarbejder sekretæren et beslutningsreferat, der godkendes på det efterføl­gende bestyrel­sesmøde.

§ 6 Regnskab
Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
Kassereren modtager og registrerer alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Kassereren fører en
elektronisk kassebog, der til enhver tid skal være tilgængelig for bestyrelsen. For­eningens penge
anbringes i et pengeinstitut til den bedst mulige forrentning uden risiko.
Kassererens kontante beholdning må ikke overstige 1.000 kr.
Kassereren må kun efter bilag udbetale op til 2.500 kr. uden attestation fra formanden og i dennes
fravær næstformanden.

Kassereren opstiller det årlige regnskab med revisorpåtegning til bestyrelsens godkendelse og un­
derskrift og forelægger det efterfølgende på generalforsamlingen.

§ 7 Revisor
Revisor gennemgår regnskabet og foretager bilagskontrol. Det kontrolleres mindst én gang om året,
om kassebeholdningen er til stede. Valg af foreningens revisor foretages af general­forsamling og
gælder for et år.

§ 8 Vedtægtsændringer
Forslag om ændring af vedtægterne skal behandles af generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer skal stemme for forslaget. Kan forslaget ikke vedta­ges ef­ter denne
bestemmelse, skal bestyrelsen sørge for, inden 30 dage, at indkalde til en ekstra­ordinær
generalforsamling, jf. § 4, afsnit 13 og 14, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.

§ 9 Opløsning af foreningen
Opløsning kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af foreningen, der tilsam­men be­
sidder mindst 50% af stemmeretterne. Opløsningen skal vedtages efter bestemmel­serne for ved­
tægtsændringer, jf. § 8.

Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning, skal tillige tage beslutning om anven­
delse af foreningens eventuelle formue.

§§ 1-9 er sålydende vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2016.

Underskrevet af bestyrelsen i Skovshoved Klampenborg Grundejerforening den 24. maj 2016


_______________ _______________ _______________ _______________
Flemming Lund                Birgitte Saks Jannick Nytoft              Susanne Rønnow


_______________ _______________
Birthe Thomsen               Tove Forsberg